ANTYSZTUKA – nurt sztuki współczesnej, którego geneza sięga do ruchów awangardowych XIX i XX w. Antysztuka podważa kanon sztuki tradycyjnej opartej na mimetyzmie (naśladowaniu natury) i kallizmie (traktowaniu piękna jako naczelnego kryterium sztuki). Początków antysztuki upatrywać można w ruchu dadaistów, a jej najgorliwszymi przedstawicielami byli Marcel Duchamp i Joseph Beuys. Nurt ten przeciwstawia się naśladownictwu zastanego świata i poszukiwaniu piękna na rzecz artystycznej wolności i kreatywności. Twórczość artystyczna wprowadziła nowe formy ekspresji tj. protest, szok, ironię czy absurd.