RYTM – 1) regularne powtarzanie się czegoś w jednakowych odstępach czasu lub w jednakowych odległościach w przestrzeni; 2) ustalona kolejność jakichś zdarzeń, procesów itd.; 3) w literaturze równomierne powtarzanie się elementów dźwiękowych i składniowych; 4) w muzyce czynnik regulujący czas trwania dźwięków w utworze i wyznaczający ich następstwo w czasie; 5) w sztuce i architekturze powtarzalność tych samych motywów, np.: rytm kolumn, okien, rytm elementów ornamentu.