COKÓŁ — pojęcie to ma dwa znaczenia: 1) najniższy nadziemny człon budowli  kolumny, filaru, portalu, stanowiący ich podstawę konstrukcyjną albo wyłącznie wizualną, na ogół wysunięty uskokowo w stosunku do górnych partii muru, często wyodrębniony odmiennym materiałem, fakturą i osobnym gzymsem cokołowym. Stosowany do czasów rzymskich; od renesansu stał się ważnym elementem architektonicznym, zwłaszcza w budownictwie pałacowym; 2) postument, na którym stawia się rzeźbę.