IKONOGRAFIA – 1. Zbiór dzieł sztuki (malarstwa, rzeźby, rysunków, fotografii) stanowiących dokumentację jednego tematu, osoby czy miejsca, np. ikonografia Napoleona, ikonografia Warszawy. 2. Nauka pomocnicza historii sztuki, zajmująca się opisem i interpretacją elementów treściowych i symbolicznych. Ikonografia rozwinęła się w XIX wieku, a w latach 30. XX wieku stała się metodą badawczą wyjaśniającą symboliczne i alegoryczne treści sztuki dawnej. Pełne odczytanie treści dzieła sztuki możliwe jest poprzez połączenie analizy stylowej i ikonograficznej, osadzenie dzieła w kontekście historycznym, w odniesieniu do sytuacji politycznej, społecznej, ideologicznej i artystycznej. Twórcą tej metody był znany badacz sztuki Erwin Panofsky.